สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี : Technopreneurship (TEP)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

ฟีโบ้พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ร่วมกับพันธมิตรที่มีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ เกิดเป็นรูปแบบการผสานความร่วมมือของพันธมิตร 4 ฝ่าย ได้แก่ มจธ. ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม Startup เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจเทคโนโลยี ได้ศึกษาพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ ได้ลงมือทดลอง ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ใช้งานจริง โดยมีบริษัทที่ให้การสนับสนุนเข้ามาร่วมพูดคุย สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้