งานเสวนาหัวข้อ “Medical Device & Robotics Startup : The Road Traveled and Beyond Organized as part of Startup Thailand 2017”

7 ก.ค. 2560 : ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาในหัวข้อ “Medical Device & Robotics Startup : The Road Traveled and Beyond Organized as part of Startup Thailand 2017”
โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์และหุ่นยนต์
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา อาทิ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะเพื่อการแพทย์ (AIM LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. และคุณพริมา ภัทโรพงศ์ Project Manager, CatheCare Co., Ltd.
ดำเนินรายการโดย ดร.พยัต วุฒิรงค์ Global Head of Innovation, The World’s Most Valued Business (MVB)