ทีม COCONUT GARDEN CARE ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการแข่งขัน Thailand Green Design Awards (TGDA) 2018

ทีม COCONUT GARDEN CARE จาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการแข่งขัน Thailand Green Design Awards (TGDA) 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล
#โดรนเพื่อการเกษตร #agriculturedrone
#UAV #DRONE #FIBO #NOVY