ประวัติ

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนวิธีการทางธุรกิจ การประกอบการและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ภายในหลักสูตรจะมีการนำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการประกอบการ การทำแผนธุรกิจเชิงเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ การประกอบการเชิงนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ก่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน  มิใช่เป็นเพียงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่หากเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่มีการผสานองค์ความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และการประกอบการเชิงเทคโนโลยี อันนำไปสู่การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังคนที่มีองค์ความรู้ และสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน