วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างผู้นำทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เริ่มต้นธุรกิจได้ในทันที
  • เพื่อผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเข้ากับการประกอบการธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี การพัฒนาและบริหารจัดการ
  • เพื่อเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชนและนโยบายภาครัฐ
  • เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาแบบ Project-based learning เกี่ยวกับด้านธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาแบบพึ่งตนเอง (Autonomous learning) กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry-based learning) การเรียนรู้แบบอิสระ (Independent learning) การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง