โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาปรับพื้น (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)

หมวดวิชาปรับพื้น (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาปรับพื้น                                                                                           (ไม่นับหน่วยกิต)

TEP 600  พื้นฐานธุรกิจ                                                                                       3 (3-0-9) S/U

(Business Foundation)

 

ข.  หมวดวิชาบังคับ                                                                                             15 หน่วยกิต

TEP 610  กลยุทธ์และการแข่งขัน                                                                                 3 (3-0-9)

(Strategy and Competitiveness)

TEP 611  การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์                                      3 (3-0-9)

(Strategic Management of Technology  and Innovation)

TEP 612  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                                                                              3 (3-0-9)

(New Product Development)

TEP 613  ธุรกิจเชิงเทคโนโลยีและการสร้างผู้ประกอบการใหม่                                         3 (3-0-9)

(Technopreneurship and New Venture Creation)

TEP 616  วิธีวิจัยด้านการบริหารจัดการ                                                                         3 (3-0-9)

(Research Method in Management)

 

ค. หมวดวิชาบังคับเลือก                                                                                                         

สำหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)                                                                6 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข  (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)                                                              9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจเทคโนโลยี

(Prescribed Elective Courses on Technopreneurship and Management)

TEP 622 การจัดการการปฎิบัติการ                                                                               3 (3-0-9)

(Operations Management)

TEP 623  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                                               3 (3-0-9)

(Quantitative Analysis)

TEP 625  ประสบการณ์ธุรกิจเทคโนโลยี 1                                                                     3 (3-0-9)

(Technopreneurship Experience I)

TEP 626  ประสบการณ์ธุรกิจเทคโนโลยี 2                                                                     3 (3-0-9)

(Technopreneurship Experience II)

 

ง. หมวดวิชาเลือก                                                                                                                  

สำหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)                                                              3 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข  (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)                                                            6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจเทคโนโลยี

(Elective Courses on Technopreneurship and Management)

TEP 628  การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                      3 (3-0-9)

(Logistics and Supply Chain Management)

TEP 630  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน                                   3 (3-0-9)

(Internet Technology and Competitive Advantage)

TEP 640  หัวข้อพิเศษ 1                                                                                              3 (3-0-9)

(Special Topic I)

TEP 641  หัวข้อพิเศษ 2                                                                                              3 (3-0-9)

(Special Topic II)

TEP 642  หัวข้อพิเศษ 3                                                                                              3 (3-0-9)

(Special Topic III)

TEP 643  หัวข้อพิเศษ 4                                                                                              3 (3-0-9)

(Special Topic IV)

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

คำอธิบายรายวิชา

LNG 550        วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                2 (1-2-6)

                        (Remedial English Course for Post Graduate Students)

                        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                        รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กำหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน

                        This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.

 

LNG 600        วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          

                        (In-sessional English Course for Post Graduate Students)          3 (2-2-9)

                        วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                        หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด

                        รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทำโครงงาน  ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทำโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป

                        This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real communication not classroom practice.

 

TEP 600 พื้นฐานธุรกิจ                                                                                                         3(3-0-9)

              (Business Foundation)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นถึงเป้าหมายและลักษณะของธุรกิจและความแตกต่างของธุรกิจที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆ โครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมและหน้าที่ของธุรกิจ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และจริยธรรมที่มีผลต่อการดำเนินการธุรกิจ และ รูปแบบขององค์การธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเงินและการลงทุนในธุรกิจ การดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  การเขียนแผนธุรกิจ

Introduction to common aims and characteristics of business and what makes them different. Business structures, cultures and functions are identified and the political, social, economic, technological and ethical considerations affecting business are introduced, An introduction to human resource management in business, An introduction to accounting and finance in business, An introduction to marketing in business, Business and social responsibility, business plan development

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ และระบบในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ อธิบายเหตุผลของการมีแผนกงานต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ

 

TEP 610 กลยุทธ์และการแข่งขัน                                                                                           3(3-0-9)

              (Strategy and Competitiveness)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

พื้นฐานกลยุทธ์และการแข่งขัน รูปแบบของการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและความได้เปรียบในการแข่งขัน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทคนิคเชิงวิเคราะห์ทั่วไปสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนากลยุทธ์เชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ และการนำไปใช้ และการแข่งขันในอุตสาหกรรมระดับสากล

Fundamental of strategy and competitiveness, competitive model, environments and competitiveness advantage, strategic decisions, general analytical techniques for analysis of industry and their competitiveness. Development of competitive strategies in industries and services and implementation. Competition in global industries.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถวางแผนกลยุทธ์ สำหรับการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

TEP 611 การบริหารจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์                                           3(3-0-9)

                (Strategic Management of Technology and Innovation)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

                   รากฐานเชิงทฤษฎีของการบริหารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์ประกอบสำคัญและกรอบงานของการบริหารจัดการเทคโนโลยี  ขอบเขตการจัดการและประเภทของนวัตกรรม ข้อพิจารณาและการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องในโซ่คุณค่า กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโซ่คุณค่า กลยุทธ์เทคโนโลยี การบริหารจัดการ พลวัติของเทคโนโลยีใหม่ การประเมินค่าของเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Theoretical foundation of management of technology and innovation for competitive advantage. Critical factors and paradigms in managing technology. Scope of innovation management and types of innovation. Considerations and proper use of technology in the value chain. Processes of technology change and value chains. Technology strategy. Dynamics managing of new technology.  Technology evaluation. Technology transfer.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถระบุประเภทของเทคโนโลยีและกำหนดกระบวนการการพัฒนานวัตกรรม วางแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี

 

TEP 612 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                                                                                       3(3-0-9)

               (New Product Development)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค การสร้างรากฐานของรูปแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์การจัดการกลุ่มร้านค้า ความคิดพื้นฐานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การระบุความต้องการของลูกค้า การกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแนวคิด สถาปัตยกรรมของผลิตภัณฑ์และการออกแบบ      กลยุทธ์และกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการทีมงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สากล โอกาสและความเสี่ยงของการแทนที่สายผลิตภัณฑ์ที่ยังโตไม่เต็มที่ กลยุทธ์การเติบโตเพื่อการแข่งขัน กระบวนการของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Vision and technical product strategy. Foundation building of product platform.  Fundamental ideas of a new product design and development. Identify customer needs and establishing product specifications. Concept development, product architecture, and designs. New product strategy and process. Models of new product development. Product management strategy development team. Evaluation of product development projects. New product strategies.  Global product. Opportunities and risks of cannibalization. Growth strategies for competitiveness. Process of product strategy. Eco-design product development

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถหาความต้องการของผู้บริโภคและเปลี่ยนความต้องการไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คำนึงถึงด้านต่างๆ

 

TEP 613 ธุรกิจเชิงเทคโนโลยีและการสร้างผู้ประกอบการใหม่                                                   3(3-0-9)

               (Technopreneurship and New Venture Creation)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

                             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในบริษัทฐานเทคโนโลยี ปฏิริยาสัมพันธ์ระหว่างการผลิต วิศวกรรมและการตลาด คุณลักษณะของผู้ประกอบการใหม่ทางเทคโนโลยี การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจและปัจจัยของความสำเร็จในทางธุรกิจ กระบวนการสร้างบริษัทเชิงเทคโนโลยีแบบใหม่ การเติบโตของบริษัทเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในบริษัทฐานเทคโนโลยีขนาดย่อมและขนาดกลาง การลงทุนใหม่ด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์และวัฒนธรรมในบริษัทฐานเทคโนโลยี การเข้าใจลูกค้าของเทคโนโลยี ประเด็นด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในตลาดของเทคโนโลยี การทำตลาดของสินค้าที่เป็นนวัตกรรม และการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา

Introduction to entrepreneurship in technology-based firms. Interactions between the manufacturing, engineering, and marketing functions. Business start-up and factors for business success. Process of formulating a new technological enterprise. Strategic enterprise growth. Strategy development for technology-based industry, new product and service development. Entrepreneurship in technological small-and medium-sized businesses. New ventures on technology. Strategy and corporate culture in technology-based firms. Understanding technology customers. Product development and management issues in technology markets. Marketing of Innovation. Technology and Intellectual property Evaluation.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถสร้างโมเดลธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจ

 

TEP 616 วิธีวิจัยด้านการบริหารจัดการ                                                                                  3(3-0-9)

              (Research Method in Management)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

พื้นฐานความเข้าใจวิธีวิจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการ การหาปัญหาของการวิจัย พื้นฐานการสำรวจข้อมูล การเก็บข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความต้องการทางสถิติสำหรับธุรกิจ การออกแบบการวิจัย และการวิเคราะห์สำหรับการวิจัยธุรกิจ ความเข้าใจทางด้านจริยธรรมในการทำวิจัยธุรกิจ

An introduction to research method used in management. Formulation of a research problem and fundamental methods for data collection are introduced. Sources for primary and secondary data are defined. The course will cover both qualitative and quantitative methods. Business statistics, research design and analysis skills needed to conduct business research.  An understanding of ethical implications involved in business research.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเองในการหาวิธีการที่เหมาะสม

สำหรับการทำวิจัย

 

TEP 622 การจัดการการปฏิบัติการ                                                                                     3(3-0-9)

              (Operations Management)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความสำคัญ นิยาม และแนวโน้มของการปฏิบัติการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่นำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการจัดการโลกาภิวัฒน์ สิ่งแวดล้อม การผลิตและคุณภาพ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การเลือกทำเลที่ตั้ง และทรัพยากรมนุษย์

Importance; definition and trend of business and industrial operations, their effecficent and effective management, focus on globalization, environment, production and quality, customer demand forecasting, location selection, and human resource.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถจัดการการปฏิบัติการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วางแผนการดำเนินงานด้วยขั้นตอนการตัดสินใจในแต่ละระดับ

 

TEP 623 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                                                      3(3-0-9)

              (Quantitative Analysis)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักการการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ และการใช้เครื่องมือเพื่อการตัดสินใจสำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง การกำหนดงาน การวางแผนและควมคุมโครงการ แถวคอย การจำลองสถานการณ์ เป็นต้น

Principle of mathematical modelling, and application of decision making tools for problems related to business and industrial operations e.g. transportation, job assignment, project planning and control, queuing, simulation etc.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และใช้เครื่องมือเพื่อการตัดสินใจ สามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

TEP 625 ประสบการณ์ธุรกิจเทคโนโลยี 1                                                                             3(3-0-9)

              (Technopreneurship Experience I)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

โอกาสของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์แนวความคิดให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ที่มุ่งการทำโมเดลทางธุรกิจ

This course aims to provide a study of critical factors and paradigms in managing technology, technology opportunities, commercial feasibility of technology, creative ideas in technology and innovation for society. The course also involves the management of research and development, types of intellectual property, national and international protection of intellectual property, as well as commercial use of intellectual property. The course lead to business model development.

              ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถระบุความต้องการทางเทคโนโลยีและโอกาสของเทคโนโลยี และสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลัก และระบุกลยุทธเทคโนโลยีระดับองค์กร

 

TEP 626 ประสบการณ์ธุรกิจเทคโนโลยี 2                                                                            3(3-0-9)

              (Technopreneurship Experience II)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เช่น เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีอินเตอร์ของสรรพสิ่ง อุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น ที่จะมุ่งสู่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ

This course provides list of modern technologies and topics for competitiveness. The implementation of modern technologies for businesses. For example: automation technology, Internet of things, industry 4.0. It leads to implementation of a new modern technology as a tool for a business.

              ผลลัพธ์การเรียนรู้

นำเทคโนโลยีในปัจจุบันไปใช้เชิงธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและบริการด้วยเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

TEP 628 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                                                 3(3-0-9)

               (Logistics and Supply Chain Management)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณค่าของโซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน การจัดซื้อ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต การจัดการคลังสินค้า การจัดการวัสดุและการบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการออกแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสากล การเงินของโซ่อุปทาน

Introduction to logistics and supply chain management concept. Performance measures and value of a supply chain. Planning demand and supply. Purchasing. Managing inventories. Scheduling. Warehousing. Material handling and packaging. Transportation and network design. Information technology for logistics and supply chain management. Developing and maintaining logistics and supply chain relationships. Managing the global logistics and supply chain. Supply chain finance.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถนำการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประยุกต์ใช้กับที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

TEP 630 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน                                              3(3-0-9)

               (Internet Technology and Competitive Advantage)

              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ธุรกิจและการผลิตอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของธุรกิจและการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางในอนาคตของการประยุกต์เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับองค์กรอุตสาหกรรมและการบริการ การทำโครงงานกลุ่มเพื่อฝึกประสบการณ์

Overview of Internet technology. The use of technologies to enhance competitiveness of industrial and service organizations E-business and e-manufacturing. Infrastructure and environments of e-business and e-manufacturing. Information economics. Future direction of Internet technology applications to the industrial and service enterprise. An intensive team-oriented project experience.

              ผลลัพธ์การเรียนรู้

นำเครื่องมือทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านต่างๆ

 

TEP 640 หัวข้อพิเศษ1                                                                                                    3(3-0-9)

               (Special Topics I)

TEP 641 หัวข้อพิเศษ2                                                                                                    3(3-0-9)

               (Special Topics II)

TEP 642 หัวข้อพิเศษ3                                                                                                    3(3-0-9)

               (Special Topics III)

TEP 643 หัวข้อพิเศษ 4                                                                                                   3(3-0-9)

              (Special Topics IV)

หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี ทบทวนสารสนเทศทางด้านงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Special topics of current interest in Technopreneurship and Management review on academic information from published journals.

 

TEP 650 วิทยานิพนธ์                                                                                                     12 หน่วยกิต                    (Thesis)

นักศึกษาทำงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ งานวิจัยอาจจะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์หรือการวิจัยพัฒนาในสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี

Students are required to undertake research projects under the supervision of the staff. Research projects may be of basic, applied or developmental nature in the field of Technopreneurship and Managment.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

            สามารถระบุประเด็นปัญหา สามารถสรุปและสร้างความรู้ใหม่ๆได้ มีความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการ

 

TEP 651 การค้นคว้าอิสระ                                                                                               6 หน่วยกิต

                (Independent Study)

นักศึกษาที่ทำการค้นคว้าอิสระต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี ด้วยตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

Students, who take independent studies, are required to analyze and solve problems related to Technopreneurship and Managment by themselves under supervisions and technical committee.

            ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถระบุประเด็นปัญหา สามารถสรุปและสร้างความรู้ใหม่ๆได้ มีความสามารถในการเขียนบทความวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการ