CEO Forum: Association of 3 และ Ontime Construction and Management

25 พฤษภาคม 2560 – “Association of 3” และ “Ontime Construction and Management” เข้าร่วมกิจกรรม TEP CEO Forum จัดโดยหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี TEP FIBO โดย Association of 3 มีความสนใจพัฒนาเครื่องจักรบังคับได้จากระยะไกล เช่น Remote-Controlled Caterpillar และ Ontime Construction and Management หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น smart construction system รวมถึงการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง ภาครัฐและภาคการศึกษา (FIBO)

มจธ. ฟีโบ้ ร่วมพัฒนา รพ.ตากสิน สู่การเป็น Smart Hospital

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ มจธ.) นำโดย อ.สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี และ อ.ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ฟีโบ้ นำทีมบุคลากรเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลตากสิน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน นำเยี่ยมชมการทำงาน ณ หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น กลุ่มงานจ่ายยา คลินิกผู้สูงอายุ และห้องพักผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในการเข้าเยี่ยมชม ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ได้หารือกันถึงความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ Smart Hospital โดยหนึ่งในข้อสรุปที่ มจธ. Continue Reading

Brainworks (Schunk) หารือแนวทางร่วมวิจัยฟีโบ้ ในกิจกรรม TEP CEO Forum

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด (Brainworks) ผู้แทนจำหน่าย Schunk ประเทศไทย ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม Gripper Technology และผู้รับงานรวมระบบและเทคโนโลยีอัตโนมัติ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร TEP CEO Forum ของหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (TEP FIBO) เพื่อแบ่งปันข้อมูลความต้องการของบริษัท หารือแนวทางร่วมวิจัยพัฒนาร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ทั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาโจทย์ยาก ๆ ด้าน Automation หรือ SI อีกทั้งการจัดตั้ง Schunk Technical Center และการนำผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาของสถาบัน ในวิชา Structure Continue Reading

มจธ. ดันหลักสูตรวิชาธุรกิจเทคโนโลยี สร้างผู้นำในด้านธุรกิจเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สังคมจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับต่อความต้องการในอนาคตและการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้เกิดเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนากระบวนวิธีการทางธุรกิจ การประกอบการและนวัตกรรม ผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรุก  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ฟีโบ้ มจธ. กล่าวว่า “หลายปีที่ผ่านมา ฟีโบ้ได้พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ร่วมกับพันธมิตรที่มีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ เกิดเป็นรูปแบบการผสานความร่วมมือของพันธมิตร 4 ฝ่าย ได้แก่ มจธ. ภาครัฐ ภาคเอกชน  และกลุ่ม Startup เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจเทคโนโลยี Continue Reading

รพ.ศิริราชแห่งแรก! ใช้ ‘หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ’ ครบวงจร

รพ.ศิริราชแห่งแรก! ใช้ “หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ” ครบวงจร เพิ่มความเร็วใช้เวลาแค่15 นาที-แม่นยำ 100% เริ่มปลายปี หุ่นยนต์ 8 ตัวในห้องจ่ายยาอายุรศาสตร์ ครอบคลุมยา 85% คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ TCELS สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ฟีโบ้)และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด พัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร โดยจะมีการติดตั้งและใช้งานที่รพ.ศิริราชเป็นแห่งแรกและจัดเป็นการดำเนินการของคนไทยในการคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาให้คนไทย