อาจารย์

ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ : Business and Process Developer

ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

Business and Process Developer

kanda@fibo.kmutt.ac.th

ดร.กานดา มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาธุรกิจและกระบวนการ ร่วมกับการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) โลจิสติกส์ (Logistics) และการดำเนินงาน (Operations) รวมไปถึงการจำลองรูปแบบความคิดเชิงระบบ (ทางธุรกิจ) กลยุทธ์และศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อันนำมาสู่ต้นทุนที่ต่ำลง เวลานำ (Lead time) ที่สั้นลง และคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ดร.กานดา มีความชื่นชอบกับการเขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยผลงานเล่มแรก คือ “เรียนเป็นที่โหล่ โผล่เป็นนักเรียนทุน(เมืองนอก)” สู่การเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นหนังสือขายดีและหนังสือแนะนำ อีกทั้งได้รับเชิญให้ออกรายการต่างๆ อาทิเช่น Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ช่อง 3 family ผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 family โฮมรูม ช่อง Thai PBS ข่าวข้นรับอรุณ ช่วงตอมแมลงวัน ช่อง nation ผู้หญิงรู้จริง ช่อง S Channel และเปิดเล่ม ช่อง IPM 23

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา : Institute of Field Robotics Founder

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

Institute of Field Robotics Founder

djitt@fibo.kmutt.ac.th

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมไทย ในฐานะนักวิชาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ รวมถึงด้าน IT Strategy Planning  และ Technology Investment  นอกเหนือจากงานสอนที่ ฟีโบ้ มจธ.  ดร.ชิต เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national companies)  และทำหน้าที่กรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน New S-Curve ของอุตสาหกรรมไทย

โดยดร.ชิต ได้เสนอรูปแบบของ Incentive ที่เอื้อต่อกับการลงทุนในประเทศ  สนับสนุนการเกิดขึ้นของกิจกรรม Tech Startup ของคนรุ่นใหม่  และผลักดันการทำ Joint Venture และ Merger and Acquisition  ระหว่างบริษัทข้ามชาติและบริษัทคนไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การที่คนไทยจะเป็นเจ้าของบริษัทที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี สามารถสร้างผลิตภาพการผลิตในขั้นสูง (High Productivity)  จนทำให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดีแข่งขันได้อย่างแท้จริง  ตัวอย่างผลงานอาทิ การประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ฮิราตะ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ ของประเทศไทย

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ :

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์


praew@fibo.kmutt.ac.th

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ ทำงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 โดยได้พัฒนาหุ่นยนต์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ หุ่นยนต์ NAMO เพื่อใช้ในการต้อนรับและประชาสัมพันธ์ หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์งูแบบมอดูล่าร์ และกลุ่มหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น โดยได้นำแนวความคิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ นอกจากนั้นยังพัฒนาหุ่นยนต์ในเชิงอุดสาหกรรมต่างๆให้กับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ด้านการบริการและการตรวจสอบซ่อมบำรุง เช่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อแอร์ หุ่นยนต์ตรวจสอบหม้อไอน้ำ และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในท่อ ดร.ถวิดาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการต่างๆในประเทศตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดธุรกิจทางด้านหุ่นยนต์ประเภทต่างๆขึ้นในประเทศอีกด้วย

ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม : Logistics/Operation Optimization, Scheduling, Energy Efficiency, Business Analyst, Funding Port Management, Technology Management

ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

Logistics/Operation Optimization, Scheduling, Energy Efficiency, Business Analyst, Funding Port Management, Technology Management

boontariga.kas@fibo.kmutt.ac.th

ดร.บุญฑริกา เชี่ยวชาญเทคนิคการหาจุดคุ้มทุนหรือจุดเหมาะสม (Optimization) ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจด้านเทคโนโลยี การผลิต และการบริการ รวมทั้งการเลือกใช้และบริหารทรัพยากร และการจัดกระบวนการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Logistics/Operation Management) เป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Analyst) ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาปรับปรุงกระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ โรงพยาบาล และบริษัท Wellness ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร สนใจการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robots&Automations) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในกระบวนการผลิตหรือการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร และต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของธุรกิจ อีกด้านหนึ่งของการใช้เทคนิค Optimization ในการจัดเรียงกระบวนการตามลำดับความสำคัญ (Scheduling) ในสายการผลิต และการบริการ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้าน Logistic Optimization ให้กับบริษัทจัดส่งของหลักในอเมริกา และทำวิจัยด้าน Fleet Scheduling Optimization ให้บริษัทการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศ และเชี่ยวชาญด้านการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการเริ่มธุรกิจเทคโนโลยี
จากโอกาสที่ได้เข้าไปเรียนรู้งานวิจัยด้านพลังงานในห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแห่งเบิร์คลี่ย์ ปัจจุบัน ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การควบคุมระบบทำความเย็น (HVAC) ในอาคาร มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจใหม่ ในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยเพื่อตอบโจทย์ (Needs) ของประเทศและระดับอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ที่สนับสนุน การใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการติดตามการใช้พลังงานในระบบ HVAC ในอาคารตามจริง (Real Time Monitoring in HVAC) และออกแบบระบบการควบคุมอัตโนมัติที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นโดยคงความสบาย (Comfort) ในระดับที่เหมาะสม

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง : Core Technology Developer

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

Core Technology Developer

youngkong@fibo.kmutt.ac.th

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง เป็นผู้บุกเบิกการทำ Startup เริ่มต้นจากการก่อตั้งห้องปฏิบัติการเสม็ด (SAMeD: Signal Analysis and Medical Devices for Human Movement) พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน SensibleTAB ร่วมกับ ผศ.ดร.ภาริส วงศ์แพทย์ หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ดร.ปราการเกียรติ ยังได้ร่วมพัฒนางานเชิงพาณิชย์ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ ระบบป้องกันการตกเตียง และระบบวิเคราะห์การเดิน

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ :

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์


vorapoch@fibo.kmutt.ac.th

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล : Machine Learning Specialist

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

Machine Learning Specialist

warasinee_cha@fibo.kmutt.ac.th

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Yale University ในสาขา Computational Neuroscience และปริญญาตรีจาก Cornell University ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดร.วราสิณี มีความเชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Big Data Technology ได้มีโอกาสร่วมงานกับธนาคาร หน่วยงานรัฐ และเอกชนหลายแห่งในเมืองไทยในการพัฒนา platform สำหรับการสร้าง machine learning model ที่รองรับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจและการตลาด นอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งห้องวิจัย ​IDEA Lab ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นำไปใช้จริงในธุรกิจประเภทต่างๆเช่น ธุรกิจการเงิน การลงทุน และ การพาณิชย์

ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง : Robotics and Automation in Manufacturing

ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

Robotics and Automation in Manufacturing

supachai_von@fibo.kmutt.ac.th

อ.ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยง มีความสนใจและเชี่ยวชาญงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการผลิตอย่างยั่งยืน (Advanced and Sustainable Manufacturing)  ดร. สุภชัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการผลิตจาก The University of New South Wales และปริญญาโทและตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งร่วม I AM Research Group ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่น การผลิต การแพทย์ งานก่อสร้าง เป็นต้น

ดร.อรพดี จูฉิม : Technology Based Business Developer

ดร.อรพดี จูฉิม

Technology Based Business Developer

orapadee@fibo.kmutt.ac.th

ดร.อรพดี จูฉิม มีความสนใจและความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) การประเมินและการพยากรณ์เทคโนโลยี (Technological Assessment and Forecasting) นวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประเทศหรือดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ (Business Model Innovation) การเกิดขึ้นของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ดร.อรพดี มีพื้นฐานความรู้ในระดับปริญญาตรีและโททางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เคยเป็นวิศวกรอาวุโสมาหลายปี มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Economics and Management) จาก Leibniz University Hannover ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการทำงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning)